Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico.

Rulingdienst past crypto-vragenlijst aan

Dit artikel over rulingaanvraag is een gastcolumn van onze partner Everest Law:

Elke belastingplichtige die zekerheid wil verkrijgen omtrent de belastbaarheid van diens cryptoportefeuille kan daartoe een rulingaanvraag indienen. Door een recente aanpassing van de “crypto-vragenlijst” lijkt de Rulingdienst de drempel hiertoe verlaagd te hebben.

WAT IS DE CRYPTO-VRAGENLIJST?

Op fiscaal vlak bestaat er nog heel wat onduidelijkheid omtrent het fiscaal statuut van cryptomunten. Noch op Belgisch, noch op Europees vlak is er op vandaag enige duidelijkheid met betrekking tot het fiscaal statuut van cryptomunten. Dit betekent weliswaar niet dat cryptovaluta aan belasting ontsnappen. Afhankelijk van verscheidene factoren, kan een verkregen crypto-meerwaarde worden vrijgesteld, dan wel worden belast als beroeps- of divers inkomen.

Het is momenteel de Dienst Voorafgaande Beslissingen, ook gekend als de Rulingdienst, die de krijtlijnen omtrent het belastingstelsel bij de overdracht van cryptomunten uiteenzet. Iedere belastingplichtige die zekerheid wil bekomen omtrent de belastbaarheid van diens cryptomunten kan een zogeheten rulingaanvraag doen.

In 2018 publiceerde deze dienst een crypto-vragenlijst, aan de hand waarvan gepolst wordt om een inzicht te krijgen in het beleggersprofiel van een investeerder. De vragenlijst polst naar factoren die essentieel zijn om de belastbaarheid van de cryptomunten te beoordelen. De Rulingdienst valt dan ook steevast terug op deze vragenlijst om haar oordeel te vellen en te vervatten in een bindende ruling.

NIEUWE (EN SOEPELERE?) ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDE

In principe kan een ruling enkel worden aangevraagd voor een situatie of verrichting die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad.

Concreet wil dit zeggen dat indien er in de jaren voorafgaand aan de rulingaanvraag reeds cryptomunten verkocht werden, dan wel de ene cryptomunt werd omgezet in de andere, de rulingaanvraag tot voor kort niet ontvankelijk beschouwd werd. De Rulingdienst hanteerde dit standpunt steevast zeer strikt, waardoor enkel de belastingplichtige die zinnens was om in de toekomst cryptomunten te verhandelen dergelijke aanvraag kon doen.

De Rulingsdienst publiceerde zeer recent, op 13 januari 2022, een nieuwe versie van haar vragenlijst waarin staat opgenomen dat per rulingaanvraag geval per geval beoordeeld zal worden of het voorafgaand karakter van de aanvraag al dan niet geschonden is en of er bijgevolg nog een geldige beslissing kan afgeleverd worden.

Vanaf heden kan een rulingaanvraag dus ook gebeuren door een (rechts)persoon die cryptomunten heeft omgezet of verkocht in 2021 of eerder. Er moet hier weliswaar enig voorbehoud gemaakt worden: de ontvankelijkheid zal nog steeds beoordeeld worden. Het zal dus uitkijken zijn naar de toekomst in welke mate de Rulingdienst zich effectief soepeler zal opstellen en welke elementen zij zal beoordelen om de aanvraag goed- of af te keuren.