Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico.

Algemene Voorwaarden

 Digital Currency Academy (DCA) is een opleidingsverlener binnen de wereld van cryptomunten, blockchain technologie en web3. Dit is een nieuwe wereld vol opportuniteiten, maar ook risico en onduidelijkheden.

DCA kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, misverstanden of verliezen. Alles wat je doet ben je zelf verantwoordelijk voor. Wij proberen de beste informatie aan te reiken en de kans op fouten te minimaliseren, maar je bent zelf verantwoordelijk voor jouw eigen gedrag en keuzes.

Tenslotte geeft DCA nooit financieel advies. Wij geven training in software en IT, wij zijn geen financieel adviseurs en hebben daar ook geen ambitie toe om dit te worden. Wij geloven in de kracht van mensen zelf te leren vissen in plaats van de vis aan te reiken.

☑ Je begrijpt dat crypto een nieuwe wereld is waar risico onlosmakelijk mee verbonden is.
☑ Je begrijpt dat je verantwoordelijk bent voor je eigen gedrag en keuzes.
☑ Je begrijpt dat Digital Currency Academy nooit financieel advies geeft.

Definities
1. Het merk Digital Currency Academy, gevestigd te Gent onder BTW nr. BE0786442148.
2. Klant: degene met wie Digital Currency Academy een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Digital Currency Academy en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van de cursussen en community uitgevoerd door Digital Currency Academy.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Toegang tot de cursussen of community
Om toegang te krijgen tot de cursussen of community dient men 18 jaar of ouder te zijn en bevoegd zijn om een cursus af te nemen of de lid te zijn van de community.

Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van Digital Currency Academy zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Digital Currency Academy zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Digital Currency Academy slechts, nadat de klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

Prijzen
1. Alle prijzen die Digital Currency Academy hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. De betaling van deze afgesproken prijzen kan in fiat geld of in cryptovaluta.
2. De prijzen die Digital Currency Academy hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Digital Currency Academy te allen tijde wijzigen.
3. Digital Currency Academy heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
4. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Digital Currency Academy prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Digital Currency Academy gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is of de toegang tot de desbetreffende cursus of community per direct te stoppen.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Digital Currency Academy.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Digital Currency Academy zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Digital Currency Academy op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Digital Currency Academy, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Digital Currency Academy te betalen.

Herroepingsrecht en duur van de overeenkomst
Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat er maximum reeds 1 les genoten is, zie lid 2. Wil je de cursus ruilen? Dit kan altijd kosteloos voor een andere cursus van hetzelfde bedrag, voorafgaand aan de cursus. Is de andere cursus goedkoper? Dan krijg je het restant terug. Is hij duurder? Moet je bijbetalen. Als je geen andere cursus wil, betalen wij je binnen een aantal werkdagen terug. 
Indien je wilt annuleren en voldoet aan de voorwaarden, stuur ons dan een e-mail naar info@digitalcurrencyacademy.be met daarin jouw bestelnummer, naam en rekeninggegevens. De klant vraagt uitdrukkelijk naar een bevestiging van goede ontvangst én krijgt bijgevolg een bevestiging van goede ontvangst. Wij streven ernaar de annulering binnen een week te verwerken en het geld terug te storten.
De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan op de dag nadat de klant de cursus officieel besteld heeft door betaling van een deel van het bedrag.
De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via een mail naar info@digitalcurrencyacademy.be.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Digital Currency Academy te verrekenen met een vordering op Digital Currency Academy.

Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Digital Currency Academy enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst
1. Digital Currency Academy voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. Digital Currency Academy heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk dan wel digitaal akkoord en na betaling van het overeengekomen bedrag.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Digital Currency Academy tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Digital Currency Academy tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie en gegevens die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Digital Currency Academy.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie en gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Digital Currency Academy de betreffende stukken. 
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Digital Currency Academy redelijkerwijs verlangde informatie en gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Non-disclosure agreement
Digital Currency Academy behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en Digital Currency Academy behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, grafieken, presentaties, cursusmateriaal, video’s, geschriften, afbeeldingen, modellen, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De cursist mag de genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Digital Currency Academy kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Boetebeding
1. Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van Digital Currency Academy een onmiddellijk opeisbare boete van €5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Daarnaast komt Digital Currency Academy het recht toe de klant de toegang tot de cursussen of community te ontzeggen zonder teruggave van het geld.
2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Digital Currency Academy waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
4. Digital Currency Academy is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van het volgen van een of meerdere cursussen of community in strijd met de voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de cursussen of community bedoeld zijn.

Klachten
1. De klant dient een door Digital Currency Academy geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Digital Currency Academy daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen Digital Currency Academy uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Digital Currency Academy in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. www.digitalcurrencyacademy.be
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Digital Currency Academy gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Digital Currency Academy.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Digital Currency Academy ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Digital Currency Academy een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Digital Currency Academy verschuldigd zijn.

Exoneratiebeding
Digital Currency Academy is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
Handelen in cryptovaluta is zeer speculatief en onderhevig aan beduidend hogere volatiliteit dan andere financiële activiteiten. Investeer niet meer geld dan dat u bereid bent te verliezen. Met dit document willen wij nogmaals onderstrepen dat Digital Currency Academy een uitsluitend educatief platform is, wij zijn geen financiële adviseurs.
Alle geschreven, gesproken en visuele inhoud aangeboden door Digital Currency Academy, haar medewerkers en haar mediakanalen moet beschouwd worden als educatief materiaal en is geen financieel advies. Financieel verlies opgelopen door het kopen of verkopen van Bitcoin of andere cryptocurrency’s kan niet verhaald worden op Digital Currency Academy.
Digital Currency Academy heeft niet alle sites die aan haar websites zijn gelinkt beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link betekent niet dat Digital Currency Academy de site goedkeurt. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.
Door deel te nemen aan cursussen, coaching of evenementen aangeboden door Digital Currency Academy, erkent en verklaart de deelnemer dit te doen geheel op eigen risico. Alle gedeelde informatie in cursussen, coaching of evenementen zijn educatief van aard en weerspiegelen onze persoonlijke mening en kunnen op geen enkele manier gezien worden als sluitend ondernemers-, investerings- of beleggingsadvies. Alle genomen acties blijven steeds de volledige persoonlijke verantwoordelijkheid van de deelnemer. We wijzen dan ook elke aansprakelijkheid af voor de persoonlijke keuzes en de ermee samenhangende gevolgen (zowel voor directe en indirecte schade) die de gebruiker maakt op basis van gegevens die hij/zij in deze cursussen, coaching of evenementen terugvindt.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Digital Currency Academy vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten wat bepaald is in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
Digital Currency Academy heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Digital Currency Academy kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan.

Wijziging algemene voorwaarden
1. Digital Currency Academy is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Digital Currency Academy zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Digital Currency Academy.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Digital Currency Academy bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
2. De Belgische rechter in het arrondissement waar Digital Currency Academy is gevestigd/ praktijk houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Weigeren van de dienst
Digital Currency Academy behoudt te allen tijde het recht om haar dienst te weigeren tegenover elke partij, consument of bedrijf zonder opgave van reden. Digital Currency Academy heeft het recht om te allen tijde elk aspect, onderdeel of geheel van haar diensten zonder opzegtermijn te wijzigen of te beëindigen. Digital Currency Academy onthoudt zich van alle aansprakelijkheid met het oog op niet accurate, foutieve en/of onvolledige content.

Disclaimer
Digital Currency Academy wijst u erop dat de lesgevers van Digital Currency Academy een divers portfolio aan cryptocurrencies bezitten, en alles geschreven of besproken betreffende cryptocurrencies – ongeacht het onderwerp – onbedoeld aanleiding kan zijn tot belangenverstrengeling. Digital Currency Academy is te allen tijde transparant en onpartijdig naar de cryptocurrency community en daarom is de inhoud uitsluitend bedoeld voor algemene en educatieve doeleinden. Niets van deze inhoud mag worden gezien als investerings-, financieel, juridisch, belastingtechnisch, regulerings-, of vergelijkbaar advies. Niks mag worden geïnterpreteerd als verzoek tot investeren in enige cryptocurrency en hierbij mag niks mag worden beschouwd als aanbeveling tot een investeringsstrategie of aanschaf.

GRATIS WEBINAR:
Veilig leren investeren in Bitcoin & Crypto

Zaterdag 13 juli - 11u